Albion Armitage's Astounding Arsenal

Game designers: